งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ