ข้อมูลครูผู้สอน 1/2564

ข้อมูลครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564
(ห้องเรียนออนไลน์/กลุ่ม/แชท/สื่อ/ช่องทางการติดต่อ)

แผนกวิชาเครื่องกล

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาโยธา

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม